CADKON RCD

CADKON RCD je systémová nadstavba pre tvorbu výkresov výstuže železobetónových konštrukcií na základe vlastnej objektovo orientovanej technológie. Spôsob práce v CADKONe RCD spája v sebe jednoduchosť práce v dvojrozmernom priestore (2D) s výhodami, ktoré prináša existencia trojrozmerného (3D) modelu.

Jednoduchosť práce v 2D

CADKON RCD

Spôsob práce v CADKONe  RCD v sebe spája jednoduchosť práce v dvojrozmernom priestore (2D) s výhodami, ktoré prináša existencia trojrozmerného (3D) modelu. Vkladanie výstuže sa prevádza v 2D, CADKON RCD zobrazí výstuž automaticky do všetkých príslušných pohľadov a rezov. Pohľady a rezy sú vzájomne previazané, čím vzniká priestorový model výstuže.

Nevyžaduje 3D model dednenia

Východiskovým podkladom konštrukcie, ktorú chceme vystužiť, môže byť 2D kresba vytvorená v AutoCADe, 3D konštrukcia vytvorená modelárom AutoCADu (ACIS) alebo objekt AutoCAD Architecture.

Integrovaný model 3D výstuže

3D model výstuže prináša tieto prednosti:Model výztuže

 • zmeny v jednom reze sú automaticky zohľadnené vo všetkých ostatných rezoch
 • jednoznačné vyhodnotenie množstva použitej výstuže
 • nie je nutné opakovať vkladanie výstuže, pokiaľ sa rovnaké prúty zobrazujú vo viacerých rezoch.
 • je možné ihneď vykresliť akékoľvek ďalšie rezy výstuže.
 • výstuž možno zobraziť v priestorovom pohľade

Druhy a tvary výstužných vložiek

Tvary výstužných vložiek

Tvary výstužných prútov možno definovať:

 • výberom typového tvaru - najpoužívanejšími tvarmi výstužných prútov sa zadávajú parametricky. K dispozícii je viac než 50 základných ohybov, strmeňov a priestorových prútov.
 • zadaním bodov debnenia - tvar prútu je určený bodmi na debnení a zadaným krytím prútu.
 • výberom krivky nakreslenej v AutoCADu, alebo v Desktope - definuje tvar prútu podľa vybranej krivky. Krivka určuje priamo tvar výstuže alebo hrany debnenia.
 • výberom priečnych prútov - tvar prútu je určený vložkami, ktoré obopína.

Pri definovaní nových položiek prútov CADKON kontroluje, či položka rovnakého tvaru a ocele už existuje.

Položka premennej dĺžky

výztužné vložky

Pre tvarovo zložité konštrukcie je k dispozícii položka pramennej dĺžky. Prírastky v dĺžkach úsekoch prútov môžu byť konštantné a variabilné (do oblúka, s rôznou roztečou). Položku premennej dĺžky možno najjednoduchšie vytvoriť orezaním normálnej položky.

 

Položka v bežných metroch

výztuže rcd

Pre vystuženie vencov, alebo pre rozdeľovaciu výstuž stien a dosiek použijeme položku v bežných metroch, ktorá je vykazovaná celkovou dĺžkou s možným zväčšením tejto dĺžky podľa zadaného koeficientu.

 

Prútové a plošné konštrukcie

prutové konstrukce

Výstuž môže byť kladená do debnenia ako jednotlivé prúty, alebo ako rada prútov. Rady môžu byť priame, oblúkové, alebo podľa ľubovoľnej rovinnej krivky.  . Vzdialenosť prútu v rade môže byť premenná. Pre plošné konštrukcie CADKON ponúka podporu pre pokrytie zadanej oblasti výstuží. Oblasť definujeme výberom z 10 základných tvarov. Zadaná oblasť je následne pokrytá jednotlivými prútmi, radou prútov, alebo radou položky premennej dĺžky. 

 

Radiální a tangenciálna výstuž

Kruhové oblasti možno vystužiť tangenciálnou a radiálnou výstužou s rôznymi variantami vystuženia stredu konštrukcie.

Popisy a výkazy

popisy a výkazy

Obsah popisov je plný a aktualizovaný automaticky podľa vloženej výstuže. Tvar popisov je možné ľubovoľne zadať zostavením masky zo symbolov základných parametrov výstuže. Okrem popisov jednotlivých prútov a radov máme k dispozícii automatický popis vybranej časti, alebo celého výkresu. Vzhľad a obsah tabuľky si zadáme a uložíme pre ďalšie použitie. Tabuľky možno exportovať tiež do Excelu.

Zmeny tvaru konštrukcie s väzbou na výstuž

Zmeny výkresu prevádzame štandardnými príkazmi AutoCADu, napr.  „protáhni“, pričom je stále zachovaná aktuálnosť všetkých informácií zobrazených v popisoch, schémach prútov, výkazoch apod. Pre zmeny, ktoré nie je možné týmto spôsobom previesť (napr. zmena triedy ocele), sú k dispozícii editačné funkcie CADKONu.

Správca položiek

Poskytuje prehľad definovaných položiek vo výkrese s možnosťou zobrazenia tvaru s vloženými a definovanými položkami, umožňuje zmeny v číslovaní a celkové zmeny vybraných položiek výstuže.

Dokumentácia podľa domácich i zahraničných noriem

dokumentace

CADKON RCD je pripravený pre široké použitie ako v domácich, tak v zahraničných projekčných kanceláriách, preto podporuje najrôznejšie požiadavky na spôsob kreslenia výstuže. Obsahuje viac než 12 spôsobov kreslenia a popisu rady prútov, rôzne formáty popisov podľa zadaných masiek. Každá výstužná vložka môže byť zobrazená v každom 2D-reze iným spôsobom. Výkresová dokumentácia môže byť v ľubovoľnom jazyku, čo zahŕňa tabuľky, popisy a hladiny (napríklad v slovenčine). Pri prenose výkresu do cudzieho prostredia sa názvy hladín automaticky konvertujú. CADKON RCD podporuje kontrolu základných normových konštrukčných zásad, ako je automatické konštrukčné zaoblenie segmentov prútov, automatické zaokrúhlenie dĺžok prútov, koncovú úpravu podľa noriem (PKT, PÚ, atď.), maximálna dĺžka výstužných prútov, minimálna krycia vrstva, min. a max. vzdialenosť medzi prútmi atď. V súčasnej verzii sú implementované štandardy ČSN, EUROCODE, DIN. Nastavenie pre konštrukčné zásady, spôsob kreslenia, obsah a usporiadanie tabuliek možno ukladať pre opakované použitie.

Automatické funkcie

Program obsahuje nasledujúce funkcie pre automatické vystuženie:

 • vystuženie obdĺžnikového stĺpa.
 • vystuženie steny konštantnej hrúbky
 • otvor do výstuže
 • automatický popis vybranej oblasti

Vystužovanie sieťami

sítě

Vystužovanie sieťami je prevzaté z modulu CADKON B. K dispozícii sú siete typové (parametre týchto sietí sú určené katalógom) a siete parametrické. Parametre typových sietí (tvar, profily a vzdialenosti drôtov) sa vyberú z výrobného katalógu, ktorý možno ďalej rozširovať. Pri tomto type sietí je dôležité minimalizovať počet celých použitých sietí, ktoré sa objednávajú pre danú stavbu. CADKON RCD pracuje aj s odstrihnutými časťami sietí a optimalizáciou prestrihu umožňuje minimalizovať nepoužité zbytky sietí. 

Pri parametrických sieťach možno okrem tvaru určiť ďalšie parametre (vzdialenosť drôtov, prierezy a počty drôtov uprostred a na okrajoch siete a to v pozdĺžnom a priečnom smere). Pomocou vyhodnocovacích funkcií sa získa okamžitý prehľad o celkovom objeme spotrebovanej ocele.

ŽIAdosŤ o VIAC informÁcIí o produktOch CADKON   SŤIAhnUŤ CADKON

Autodesk

Tento web používa na poskytovanie služieb, marketingové účely a na analýzu navštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies.